×
 • KLASİK İKTİSADİ ÖĞRETİ
 • AHLAK ve EKONOMİ
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • DÜNYA EKONOMİSİ
 • HETEREDOKS İKTİSAT OKULLARI
 • İSLAM EKONOMİSİ
 • İSLAM EKONOMİSİNİN METODOLOJİSİ
 • İSLAM EKONOMİSİNİN AHLAKİ TEMELLERİ
 • KATILIM BANKACILIĞI
 • ORTAKLIK KAVRAMININ GELİŞMESİ
 • İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ

Günümüz dünyasının hızlı bir şekilde modernleştiği ve kapitalizm ile işbirliği kurduğu aşikardır. Bu ikiliden ortaya çıkan sentezin her geçen gün daha da güçlendiği, bireyleri ve toplumları az yada çok etkisi altına aldığı açık bir gerçektir. Özellikle iktisadi anlayış üzerindeki etkisi daha da belirgin bir şekilde görülebilmektedir. "Hakim iktisadi Sistem"pratik hayatın nasıl ve hangi kurallar çerçevesinde yaşanacağını, üretimin, ticaretin ve tasarrufların nasıl gerçekleştirileceğini ve ne şekilde değerlendirileceğini belirlemektedir. Hal böyle iken, hakim iktisadi anlayış bilgi üretim süreçlerini ve mekanizmalarını da etkisi altına almaktadır. Bu koşullar altında özelde Müslümanların genelde ise insanlığın mevcut sıkıntılarına adil ve uygulanabilir "alternatif çözümler" bulma çabası çok değerlidir. Bu bağlamda hem kurumsal hem de teorik açıdan oldukça zengin bir mirasa dayanan İslam ekonomisi, İslami bir zihniyetin ve yaşam tarzının önemli bir tamamlayıcısıdır. Böylesi zengin mirası sahiplenmek öncelikle biz Müslümanlara düşmektedir. Bu yönde ortaya konulacak çabaları destekleme ve zenginleştirme gayretinde olan Müslümanların, gerek mevcut iktisadi yapıyı anlama gerek bugüne kadar ortaya konulmuş "İslam Ekonomisini derinlemesine analiz etme arayışında olmaları çok kıymetlidir. Bu doğrultuda kaderi çok derinlere kadar uzanan İslam ekonomisinin teorik ve kurumsal temellerinin bütüncül bir şekilde düşünülmesi faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu akademi çalışmalarında özelde İslam ekonomisinin teorik ve kurumsal temellerinin sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için gereken okuma ve seminer programlarının yanı sıra, spesifik konular üzerine nitelikli akademik çalışma gruplarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM