×

TAKDİM

Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nin kurulması sırasında kendi kendimize şu soruyu sorduk: Böyle bir Merkezi kurmakla neyi başarmak istiyoruz ve bunu nasıl başaracağız? Eğitim sadece bir konu etrafındaki bilgileri kazandırmayı hedeflemez. Bununla beraber eşit olarak, kişinin özel konumuyla, duygularıyla, olaylara sıhhatli bakış açısını geliştirmekle de ilgilidir. Böylece kişiyi toplumuna faydalı, sevimli ve yardımsever birisi haline getirir. Bu özellikler kişinin tüm yönleriyle gelişmiş olması anlamına gelir. Sosyal, kişisel, ruhi ve tüm bunların ötesinde ahlaki açıdan bir bütünlük ve bir birlik arz etme durumudur bu durum... İşte Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği eğitiminde böyle bir metodolojiye ve değerler sistemine sahip bulunmak durumundadır.

Şunu iyi biliyoruz ki, bugün için böyle bir hedefin gerçekleştirilmesi pek de kolay olmayacaktır. Çünkü bilimin tüm dallarını içerisine alan modern yaklaşım, meselelere dini yaklaşım tarzını bilmezlikten gelmektedir. Bu yaklaşım tarzı Batılı bilim adamları tarafından geliştirilmiş olup, tamamen laik kavramlar temeli üzerine oturtulmuştur. Bizler çok köklü ve yerleşmiş bir eğitim sistemine karşı mücadele verdiğimizin bilincinde olmalıyız. Bu nedenle insanlığın tüm alanlarını ilgilendiren konularda sosyal bilimlerde olsun doğa bilimlerinde olsun- Islami kavramlar geliştirilmelidir. Diğer taraftan söz konusu eğitim müfredatı ve eğitim içeriklerinin planları yapılırken Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nin etkili ve örnek bir kurum haline gelebilmesi için matlub olan levazımat ve geleceğe yönelik tüm ihtiyaçlarını yerine getirilmesi gibi konulara azami dikkat gösterilmesi zaruridir. Ama sonuç olarak bütün planlar belli bir hedefe yönelik olup, söz konusu hedefte şimdiye kadar yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi kelimenin gerçek anlamıyla insan yetiştirmektir. Bu insanın sahip olması gereken üç önemli özellik ise teslimiyet, edep ve ta'zimdir. Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği işte bu teslimiyet, edep ve ta'zım çerçevesini doguracak bir pozisyonla Islam gençliğini yeniden ihya etme düşüncesinin sonucudur. Sadece, kurum açma izni, bina, çok sayıda hoca ve talebelerin bulunmasıyla Bilim Sanat teşekkül etmez. Bu kurumda çalışmalar yapan araştırmacılar ve eğitimciler Kur'an ve Sünnetin manevi atmosferinden yararlanarak, İslami kavramlar elde etmeye ve ilmin özüne ulaşmaya çalışmalıdırlar. Ancak bu yolla sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanlarında insanlığa Islam kökenli bir yaklaşım teklif edilmiş olacaktır...

İDRAKTEN İNŞAAYA

Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nin hedefi yüksek kültürlü, asil karakterli, manevi değerlerle aydınlanmış, öncelikle kendi nefislerini ve geniş anlamda tüm bir insanlığı daha iyiye ve güzele doğru sevk etmek için çalışma azmine sahip olan insanları yetiştirmektir. Bu nedenle Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği kendini çağdaş ve modern insana ilim ve marifet dağıta bilecek ilim adamlarını yetiştirir.

Bilim Sanat Merkezinin hedefi, bilimin makul ve mümkün olan tüm alanlarında, teknik ve profesyonel, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda uzman olan, kendileri müstakim bir hayat yaşadıkları gibi diğer insanları da aynı mutluluk yoluna ve sırat-ı müstakim diye bilinen saadete ulaştırmayı amaçlayan insanlar ve parlak zekalı genç alimler yetiştirmektir.

Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin iman ve saadette belli bir düzeye çıkmalarını sağlayarak, onları Tevhid, Risalet ve ahiret gibi temel esaslar üzerinde birleştirir ve onları bu dünyada kendi geleceklerini, çalışkanlıkları ve dürüstlükleriyle gerçekleştirilebilecekleri seviye getirmeyi amaçlar.

EYLEMEYEN SEYREDER

Bilim Sanat Merkezi şunu çok iyi bilmektedir ki; manevi temeller olmadan mükemmel bir eğitim olamaz. Çünkü eğitimin amacı, bir yandan insanın günlük yaşamını doğru bir biçimde şekillendirecek değerlerle onu donatmakla diğer yandan da bunun için gerekli olan, güçlendirilmiş nitelikteki bir ilmin elde edilmesiyle yerine getirilebilir. Eğitim ancak bu sayede topluma ve insanlığa yararlı hale getirilebilir. Bu nedenle Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği hedeflerini gerçekleştirmek için oldukça uzun bir yola girecektir. Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nde gerçekleştirilecek faaliyetler de iki önemli nokta öne çıkacaktır. Bunlardan birincisi Islam'da bilginin geniş kapsamlı kavramı... İkincisi İslami kurumların bağımsızlığı. Yani öğrenim periyodu içinde öğretim ve organizenin derin/ sağlam bir özgürlük/özgünlük içinde olması. Ayrıca, Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği 'nde faaliyet icra edenler şunu iyi bir şekilde bilmektedirler ki, İslami eğitim kavramı, eğitimi tüm yönleriyle kucaklamaktadır. Bunun böyle olması İslami eğitim kavramının Tevhid temeli üzerine oturtulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. İslami bir sivil akademide eğitim hayattan soyutlanarak birkaç konuya inhisar edilmeyecektir. Eğitimin temel dinamiğini oluşturan Tevhid kavramı Müslüman'ın yaşamı ile ilgili tüm olaylara yansımaktadır. Birlik yani Tevhid sistemi İslami eğitim süreçlerinde tüm eğitim kurumlarında hüküm sürmüştür. Aynı İslami eğitim teolojik, felsefik, mistik ve teknik bütün konuları da kapsamıştır. Okutulan konular bir taraftan tefsir, hadis, fıkıh gibi bilim dallarını içine alırken öte yandan mantık, matematik, tıp, astronomi bilimleri gibi diğer konuları da içermekteydi. İşte eğitim kurumlarının geçmişteki bu eğitim gücü yeniden yakalanmalı ve etkili bir ihya hareketi için yeni adımlar atılmalıdır. Zira eylemeyen seyreder.

BÜTÜN ÇABALAR NEDEN ?

-Doğu ve Batının ana dinamiklerini kavrayarak, bugünün dünyasını daha iyi anlamak.
-Bilim ve Sanatın derinlikli bir çabayla kavranılması ve elde edilen birikimin toplumun yararına sunulması.
-Türkiye toplumunun bugününü farklı bir gözle okuyarak, tarihimizi ve coğrafyamızı daha iyi tanımak.
-Türkiye insanının kadim köklerini yeniden keşfetmek ve bu kökler üzerinden, meydan okumalara cevaplar üretmek.
-Özgür ve özgün bir çalışma ortamı ile ilmi gelenek ve estetik bakış oluşturmak.
-Bilgiye ulaşmanın,birlik olmanın önündeki psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmak.
- İlim,irfan ve hikmet aşığı insanların kavşak noktası olarak kurumu, topluma faydalı faaliyetlerin önemli bir üssü haline getirmek.

ULAŞILMAK İSTENEN NOKTA

• Nitelikli Yönetim
• Nitelikli İletişim
• Nitelikli Eğitim
• Nitelikli Mekan
• Nitelikli İnsan